10 Healthy Tips – Mademoiselle Aïa

10 Healthy Tips

Posted on

2014-10-28

Who: Iva Petkova
Age: 34
Location: Sofia
Occupation: Expert in urban project assessment and a free time style blogger      

Blog: http://inspirationofshhh.blogspot.com/

I am very happy that my dear friend and blogger Iva shared with us her 10 secret tips for a healthy&happy lifestyle.

Follow her steps for your daily inspiration …

10729264_748356455200458_783851431_n10727493_1505400779722308_1985888728_n

Yoga – I’ve been practicing yoga for several years and I am fully convinced that it is an unbeatable tool for daily maintenance of good health. For me yoga is a way of improving not only the body but also the spirit, of creating awareness of the inseparable link between them.

Йога – от няколко години практикувам йога и съм напълно убедена, че е ненадминато средство за ежедневно поддържане на добра форма. Лично за мен йога е път на усъвършенстване не само на тялото, но и на духа, на осъзнаване на неразривната връзка между тях.

Breathing the mindful, targeted and deep breathing incarnates the relationship between body and spirit. Breathing heals and soothes, focuses on the present moment and helps us to appreciate it.

Дишане – осъзнатотото, целенасочено и дълбоко дишане осъществява именно връзката между тяло и дух. Дишането лекува и успокоява, фокусира вниманието върху настоящия момент и ни помага да оценим всеки миг.

Movement and sport – my work is static, with 8-9 hours behind the desk, and the inclusion of daily exercise, even for half an hour, is a mandatory part of my program. I’ve never been a great sportsman and found the magic of sports until around 30, which consider as a miss. In the Winter I practice snowboarding, in the Summer – cycling, have a new skateboard and should give it a chance this Summer.

Движение и спорт – работата ми е статична, с 8-9 часа зад бюро, и включването на ежедневно физическо натоварване, пък дори и за половин час е задължителна част от програмата ми. Никога не съм била запалена спортна натура и открих магията на спортове чак около 30-те, което отчитам като пропуск. Зимата карам сноуборд, лятото колело, имам си дъска и за скейт и трябва да я подкарам това лято. 🙂

10731783_775767619149264_1221749315_n1

Natural Nutrition – I’m a vegetarian for the last 15 years and after periods of wandering, I reached the optimal mode with many fresh foods, salads, juices, vegetable dishes, minimum dairy products with periods of veganism and without any milk. I make home bread baguettes with old sorts of wheat, which are not genetically modified. I try to entirely avoid white flour and refined sugar and sweeteners,  in general all packaged “food.” When I eat something sweet I eat fruit or prepare a raw dessert with nuts, tahini, dates.

Природно хранене – от 15 години съм вегетарианка и след периоди на лутане, достигнах до оптимален режим с много свежи храни, салати, фрешове, зеленчукови ястия, млечни продукти на минимум с периоди на веганство и без никакво прясно мляко. В домашна хлебоперкана си приготвям багети от лимец и спелта. Като цяло избягвам изцяло бялото брашно, както и рафинираната захар и подсладителите, изобщо всякакви пакетирани „храни“. Когато ми се яде нещо сладко хапвам плод или си приготвям някой суров десерт с ядки, тахан, фурми.

Preparation of food – I love to prepare food, I accept it as a ritual in which I put diligence and love. I like the simple meals with few ingredients, with a clear base and pronounced flavors, without serious heat treatment. I eat in small doses, only when I’m in the mood and the food is tasty, never on obligation.

Приготвяне на храната – обичам сама да си приготвям храната, приемам го като ритуал, в който влагам старание и любов. Допадат ми семпли ястия с няколко съставки, с ясна база и изразени аромати, без сериозна топлинна обработка. Ям по малко, само когато съм в настроение и ми е вкусно, никога по задължение.

10598425_1451438688411814_1207959232_n10424450_290613224448754_95258295_n

My morning rituals exclude nutritious breakfast instead I bet on water with lemon or ginger tea, a morning workout for waking the muscles and a walk in the park with my favorite Bima.

Сутрешните ми ритуали изключват питателната закуска, вместо това залагам на вода с лимон или чай с джинджифил, сутрешна тренировка за събуждане на мускулите и разходка в парка с любимата ми Бима.

Detox – every season I try to do the so-called fasting to cleanse the body and every Monday I just fruit. It affects me in a  very energizing, refreshing, invigorating way, it helps me to temper the will and resist temptation.

Детокс – всеки сезон се стремя да правя т.нар лечебни гладувания за прочистване на организма, а всеки понеделник съм само на плодове. Отразява ми се много енергетизиращо, освежаващо, ободряващо, помага ми да си калявам волята и да устоявам на изкушенията.

 Water – I’m Pisces and I am addicted to water in all its forms. My favorite winter spa is a hot mineral pool after a day of  snowboarding in the mountains. In the rest of the time I take home baths with Epsom salt and essential oils.

Вода – Зодия Риби съм и съм пристрастена към водата във всякаквите й форми. Любимото ми зимно спа е горещ минерален басейн след цял ден каране по планините. В останалото време залагам на домашни вани с английска сол и етерични масла.

28

 Balcony – the balcony is a special place for me and I spend quite a lot of time to turn it into the  perfect urban oasis where to drink cocktails with friends after work or just enjoy the beautiful sunset.

БалКоН – балконът е специално място за мен и отделям доста голяма част от времето си да го направя перфектния градски оазис, където да пия коктейли с приятели след работа или просто да се наслаждавам на красивия залез.

 Creativity – without my imagination to work in high speed I feel extremely dissatisfied. For this reason I look to keep it with all kinds of ideas – whether redesign of an old blouse, redecoration of a space, planting flowers or trying a new recipe. For me, health is a mix of nutrition, exercise and inspiration.

Креативност – без въображението ми да работи на високи обороти се чувствам изключително неудовлетворена. За това гледам да го поддържам с всякакви идеи – дали, редизайн на някоя стара блуза, редекориране на пространстовото, садене на всякакви цветя и китки или някоя нова рецепта. За мен здравето е микс от хранене, движение и вдъхновение.

911123914_637635683035956_748126310_n

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.